Provozní řád sportovního areálu

 

 1. Do areálu se vstupuje vchodem ze Školní ulice, kde je umístěna vývěsní skříňka, na které jsou oznamovány aktuální změny provozu. Při vstupu jinou branou nebo přes plot hřiště bude návštěvník z areálu vykázán.
 2. Každý uživatel sportovního areálu je povinen se řídit tímto návštěvním řádem, pokyny správce hřiště, dozírajících osob a dobrými mravy.
 3. Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů nebo omezovat či obtěžovat nejbližší okolí.
 4. Je zakázáno se zdržovat u budovy školy, mimo prostor fitparku (posilovna v přírodě)
 5. Před zahájením činnosti je uživatel povinen vizuálně zkontrolovat sportovní zařízení, v případě závady toto zařízení nepoužívat a informovat neprodleně správce sportovního areálu nebo provozovatele – Technické  služby Horní Slavkov s.r.o.
 6. Jakoukoliv činnost ve sportovním areálu provozuje uživatel na vlastní nebezpečí. Provozovatel nezodpovídá za újmu na zdraví (a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště).
 7. Provozovatel nezodpovídá za újmu na majetku uživatele, ani za poškození či ztrátu odložených věcí.
 8. Uživatel sám poskytuje první pomoc a zajišťuje odbornou pomoc v případě úrazu.
 9. Uživatel je povinen na vlastní náklady odstranit veškeré škody a uhradit ztráty, které byly jeho vinou způsobeny.
 10. Ve sportovním areálu je povoleno provozovat pouze sportovní činnost, pro kterou jsou hřiště a běžecká dráha konstrukčně a stavebně určena. Běžecká dráha a hřiště a jejich vybavení může být používáno pouze tak, aby se  neničil jejich povrch a jejich vybavení nevhodnou činností.
 11. Ve sportovním areálu je zakázáno házení předmětů, které mohou způsobit zranění – oštěp, granát, kladivo, koule (mimo školní výuku).
 12. Vlastní sportovní náčiní je možné vnášet pouze na dobu pronájmu. Náčiní nesmí ničit povrch běžecké dráhy ani hřišť a jejich vybavení. Za bezpečnost při užití tohoto náčiní odpovídá nájemce. 
 13. Uživatel je povinen zachovávat čistotu a udržovat pořádek.
 14. V celém areálu je zakázáno:
  • ničení vybavení areálu (viník nebo jeho zákonní zástupci jsou povinni uvést poničené zařízení na vlastní náklady do původního stavu)
  • kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek
  • vstup osobám pod vlivem alkoholu
  • vstupovat se psy a jinými zvířaty
  • rozdělávání ohně a manipulace s ním
  • vnášení látek a předmětů ohrožujících bezpečnost a zdraví, včetně skleněných láhví a jiných ostrých předmětů
  • přemisťování zařízení hřiště
  • lezení po konstrukcích, sítích a plotech a houpání se na nich
  • jízda na kolech, kolečkových bruslích a skateboardech
  • odhazovat odpadky mimo odpadkové koše či jinak znečišťovat prostory areálu
 15. Pokyny pro užívání hřiště s umělým povrchem a multifunkčního hřiště
  • užívat hřiště mohou pouze organizované skupiny pod vedením zodpovědné osoby, které mají se školou uzavřenou řádnou smlouvu o pronájmu
  • před zahájením činnosti je třeba vysbírat z umělého povrchu mechanické nečistoty (spadané listí, kusy větví)
  • pokud není z prostoru hřiště odklizen sníh, nesmí se hřiště užívat
  • na umělém povrchu je zakázáno používat obuv, která ničí povrch – hřebové kopačky, kolíkové kopačky s kovovými špunty
 16. Pronájem sportovišť

  Běžeckou dráhu a hřiště školního sportovního areálu pronajímá provozovatel Technické služby Horní Slavkov s.r.o., Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov pouze na základě smlouvy, a to i při pronájmu zdarma.

        Ceník - stanovené majitelem hřiště - Město Horní Slavkov ke dni 1. 1. 2015.

        a) pronájem hřiště s umělým povrchem a multifunkčního hřiště

  • skupiny dětí do 18 -ti let pod vedením zodpovědné osoby – zdarma
  • školská zařízení zřizovaná Městem Horní Slavkov – zdarma
  • skupiny dospělých zastoupené odpovědnou osobou

  1 600,- Kč / kalendářní rok / maximálně 2 hodiny týdně

       1 200,- Kč / pololetí / maximálně 2 hodiny týdně

     400,- Kč / měsíc / maximálně 2 hodiny týdně

     130,- Kč / hodina

   

        b) pronájem antukového hřiště a hřiště na plážový volejbal

  • skupiny dětí do 18 -ti let pod vedením zodpovědné osoby – zdarma
  • školská zařízení zřizovaná Městem Horní Slavkov – zdarma
  • skupiny dospělých zastoupené odpovědnou osobou

  1 200,- Kč / kalendářní rok / maximálně 2 hodiny týdně

           600,- Kč / pololetí / maximálně 2 hodiny týdně

    200,- Kč / měsíc / maximálně 2 hodiny týdně

      80,-Kč / hodina

   

        c)  pronájem běžecké dráhy a fitparku

         zdarma

 17. Provozní doba

  Areál (mimo hřiště s umělým povrchem a multifunkční hřiště) je volně přístupný veřejnosti v odpoledních hodinách dle aktuálního rozvrhu umístěného ve vitríně. V době školního vyučování se provoz sportovišť řídí rozvrhem školy. Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu rozvrhu hodin pro veřejnost.

 18. Uživatel bere na vědomí, že prostor hřiště je střežen kamerovým systémem a v případě potřeby (porušení návštěvního řádu) bude záznam použit ke zjištění viníka.
 19. V případě porušení návštěvního řádu bude uživatel vykázán z areálu, s nájemcem (uživatelem) bude vykázán z areálu , s nájemcem (uživatelem) bude ihned ukončena smlouva a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení nebo šetření Policie ČR.

 

V Horním Slavkově 1. 1. 2015                               JUDr. Josef Peroutka